КЗО "СЗШ №5" ДМР
 
Щиро вітаємо Вас на нашому сайті! Шановні відвідувачі сайту, батьки та випускники! Вітаємо Вас на нашому сайті. Переконані, що знайомство з нашим навчальним закладом буде для Вас не тільки цікавим, але і корисним. Наша школа є експериментальним закладом освіти. Головною метою діяльності педагогічного колективу школи є формування та розвиток свідомої особистості зі стійкою громадською позицією, готового до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя й життя своєї країни. Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані творчі вчителі.Завітайте на наш сайт і дізнайтеся набагато більше про наш заклад.

Статут КЗО "СЗШ№5" ДМР

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закла­ду освіти «Середня загальноосвітня школа № 5» Дніпровської міської ради, зареєстрованого виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 р., перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради рішення від 17.07.03 № 1775, перереєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, перереєстрований14.10.2009 року, номер запису державної реєстрації № 12241050001047723, ідентифікаційний номер 26460118.

 

І. Загальні положення

 

1.1.    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООС­ВІТНЯ ШКОЛА                 № 5» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - загально­освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів                  (І ступінь - початкова школа,II ступінь - основна школа, III ступінь - старша школа), зареєстрований виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 р., перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 17.07.2003 р. № 1775, перереєстрований виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради             рішення від 14.10.09 року, номер запису державної реєстрації № 12241050001047723 знаходиться у комунальній власності терито­ріальної громади міста.

 

Коротка назва навчального закладу – КЗО «СЗШ № 5» ДМР

 

1.2.   Місцезнаходження: КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 5» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬ­КОЇ РАДИ, 49017, м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 17-А, тел. 760- 58-92.

 

1.3.     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНО­ОСВІТНЯ ШКОЛА                № 5» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.4.  Власником навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської   міської ради

 

1.5.    Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на    здобуття повної загальної середньої освіти.

 

1.6.      Головними завданнями навчального закладу є:

 •  забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню осві­ту;
 •  виховання громадянина України;
 •  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних тра­дицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 •  формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідом­леною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомос­ті, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гіднос­ті, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 •  розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 •   реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших гро­мадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 

1.7.     Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній нав-чальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Мініс­трів України від 27.08.2010 р. № 778 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

 

1.8.     Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

 

1.9.     Навчальний заклад несе відповідальність перед особою,

 • суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, вироб­ничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними уго­дами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10.                   У навчальному закладі визначена українська мова навчання згідно з чинним законодавством (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251. Відповідно  до матеріально-технічного та кадрового забезпечення запроваджуються профілі навчання за напрямками: природничо-математичний, гуманітарний, художньо-естетичний, технологічний та спортивний; поглиблене вивчення предметів: хімії, біології, географії, фізики, математики.

 

1.11.      Навчальний заклад має право:

 •  проходити в установленому порядку державну атестацію;
 •   визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного проце­су за погодженням із власником;
 •   визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 •  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 •   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститу­тами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 •   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 •   бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;                       отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 •  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
 •  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілак-тичних і культурних підрозділів.

 

1.12.             У навчальному закладі створюються та функціонують:

 •   методичні комісії вчителів — початкових класів, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, художньо-естетичного циклу та фізичної культури;
 •   постійно діюча творча група, щодо вирішення обласної проблемної теми;
 •   психологічна служба.

 

1.13.  Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його органі­зації забезпечуються власником і здійснюються КЗ «ДЦПМСД № 6»

 

1.14.             Харчування учнів забезпечується департаментом гуманітарної  політики Дніпровської міської ради централізовано, на тендерній основі,  за рахунок місцевого бюджету з урахуванням норм харчування.

 

 

1.15.             Взаємовідносини навчального закладу з юридичними фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1.      Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного навчальних планів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально­го закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

 

2.2.     Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є ро­бочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конк­ретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою на­вчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

 

2.3.  Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навча­льні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.4.     Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

          У навчальному закладі забезпечується право дитини на здобуття повної загальної середньої освіти на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.11 року «Про порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства           освіти і науки України від 12.01.16 року № 8 «Про затвердження положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 

2.5.    Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встанов­леного зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

 

2.6.      У школах І-ІІ ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персо­налу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійсню­ється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня 12:15-18:15 год.

 

2.7.     Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів вста­новлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри.

 

2.8.     Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забо­роняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9.       За погодженням зуправлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням мі­сцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна ста­новити менш як30 календарних днів.

 

2.10.      Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Головним управлінням держпродспоживслужби в Дніпровській області.

 

2.11.             Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

2.12.       Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визна­чаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 

2.13.       У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - одинадцятому (дванадцятому) - за загальноприйнятою системою оцінювання (рішення педагог-гічної ради навчального закладу). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.14.       Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 

2.15.     Переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Порядком переведення учнів загальноосвітнього навчального закладудо наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.15 № 762 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 30.07.15 р. за № 924/27369.

 

2.16.     Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.14 р. № 1547 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.02.15 р. № 157/26602.

 

2.17.      Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 •   по закінченні початкової школи - табель успішності;
 •   по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.18.       За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми мораль­ного заохочення:

 •   нагородження похвальними листами та грамотами;
 •   нагородження золотими та срібними медалями.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 •   учні;
 •  керівники;
 •   педагогічні працівники;
 •   психологи, бібліотекарі;
 •  інші спеціалісти;
 •   батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2.  Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визнача­ються чинним законодавством та цим Статутом.

 

3.3.                 Учні мають право:

 •  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 •   на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 •  на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 •   брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 •  брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 •  брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 •  на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 •   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 

3.4.                 Учні зобов'язані:

 •   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 •   дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 •  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 •   дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 •   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не забороне­ні чинним законодавством;
 •   дотримуватися правил особистої гігієни.

 

3.5.      Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, нале­жний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забез­печують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

3.6.       Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими Законодав­чими актами.

 

3.7.          Педагогічні працівники мають право на:

 •   захист професійної честі, гідності;
 •   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідли­вих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчальне-виховного процесу;
 •   проведення в установленому порядку науково-дослідної, експеримента­льної, пошукової роботи;
 •  виявлення педагогічної ініціативи;
 •   позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педаго­гічного звання;
 •   участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закла­ду,
 •   підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 •   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;
 •   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 •   відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається.

 

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

 •   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відпові­дно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;
 •   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збережен­ню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 •  сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 •   настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 •   виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традиційта звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 •   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злаго­ди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 •   дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 •   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідли­вим звичкам;
 •   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 •  виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпоряд­ку, умови кон-тракту чи трудового договору;
 •   виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 •  брати участь у роботі педагогічної ради.

 

3.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівниківнезалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється , як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типовогоположення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молодьспорту України від 20.12.11  № 1473 (зі змінами).

 

3.10.     Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'я­зків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного за­конодавства.

 

3.11.          Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 •   обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 •   звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 •  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
 •  на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самовря­дування навчального закладу та у відповідних державних, судових орга­нах.
 •   батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобут­тя дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
 •  забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 •   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 •   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 •  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

3.12.          Представники громадськості мають право:

 •   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 •   керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 •   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпечен­ню навчального закладу;
 •   проводити консультації для педагогічних працівників;
 •   брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

3.13.          Представники громадськості зобов'язані:

 •   дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпо­рядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічно­го насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звіль­няються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотри­манням чинного законодавства. Призначення та звільнення заступників дире­ктора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодав­ства.

 

      4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 •   працівників Навчального закладу - зборами трудового колективу;
 •   учнів Навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;
 •   батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така

кількість делегатів: від працівників навчального закладу 50%, учнів 50%, батьків і представників громадськості 50%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше по­ловини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасни­ки зборів, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількос­ті, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

 •   обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 •   заслуховують звіт, директора і голови ради навчального закладу;
 •   розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяль-ності навчального закладу;
 •   затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчаль­ного закладу;
 •   приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педа­гогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 •   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 •   об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 •  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 •   розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 •  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань пов’язаних, з орга­нізацією навчально-виховного процесу.

 

4.3.2.  Основним завданням ради є:

 •  підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
 •   «значення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забез­печенню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного морально-психологічного клімату в навчальному закладі:
 •   сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та ви­ховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 •   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 •   стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприян­ня пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвіт­нім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

4.3.3.      До ради обираються пропорційнопредставники від педагогічного  колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представ­ництво в раді й загальна її чисельність визначаються за загальними зборами навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4.         Рада навчального закладу діє на засадах:

 •   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 •   дотримання вимог законодавства України;
 •  колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою 4-х разів на нав-чальний рік.

Засідання ради може скликатись її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разірівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить, законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного  колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради, створюється узгоджу-вальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

 

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань, рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

4.3.6. Рада навчального закладу:

 •   організовує виконання рішень загальних зборів;
 •   вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 •   спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи навчаль­ного закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 •   разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
 •   затверджує режим роботи навчального закладу;
 •   сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовую­чи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самовряду­вання;
 •   приймає рішення спільно з педагогічною радою про представленню до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнен­ня у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досяг­нення у вивченні окремих предметів»;
 •  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховую­чи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави;
 •  погоджує робочий навчальний план за кожний навчальний рік;
 •   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 •   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення пи­тань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
 •   вноситьна розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 •   вступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 •   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управ­ління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •   вступає ініціатором проведення добровільних акцій;
 •   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управлін­ня освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 •  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 •   розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 •   розглядає питання родинного виховання;
 •   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 •   розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 •   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслу­говуванням учнів;
 •   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 •   вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учас­ників навчально-виховного процесу;
 •   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.

 

4.4.При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися та діяти піклувальна рада.

 

4.5.Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

 

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 •   сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 •   співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємства­ми установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у навчальному закладі;
 •   зміцненнянавчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Навчального закладу;
 •   організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
 •   вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загального обов’язкового навчання;
 •   запобігання дитячій бездоглядності;
 •   сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
 •   стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 •   всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закла­дом.

 

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-11 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 •   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 •   дотримання вимог законодавства України;
 •   самоврядування;
 •   колегіальності ухвалення рішень;
 •  добровільності й рівноправності членства;
 •   гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визна­чається їх доціль-ністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загально-    освітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

4.5.4.      Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосу­вання на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради обираються заступник і секретар.

Голова піклувальної ради:

 •   скликає й координує роботу піклувальної ради;
 •   готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 •   визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 •   представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організа­ціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5.    Піклувальна рада має право:

 •   вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвіт­нього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнен­ня матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази навча­льного закладу;
 •   залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної бази навчального закладу;
 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
 •   брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встано­вленому порядку;
 •   створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять предста­вники громадсь-кості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

4.6. Директор навчального закладу:

 •   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціона­льний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підви­щення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;
 •   організовує навчально-виховний процес;
 •   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 •   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкіль­ній роботі, проведення виховної роботи;
 •   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 •   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та вихо­вання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної робо­ти педагогів;
 •   забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 •   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
 •   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 •   здійснює контроль за проходженням працівників у встановленні термі­ни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 •   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і кошта­ми;
 •   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 •   за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внут­рішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчальногозакладу;
 •   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосуванню ними ефективних форм та методів навчання та виховання;
 •   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами виконавчої влади тощо.

 

4.7.     Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педа­гогічного працівника з дотримання законодавства про працю.

 

4.8.        У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган –педагогічна рада.                                                                                                          

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 

4.9.        Педагогічна рада розглядає питання:

 •   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного про­цесу,планування та режиму роботи навчального закладу;
 •   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 •   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досяг­нень науки і передового педагогічного досвіду;
 •   морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчаль­ного закладу.

 

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визна­єшся їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

      4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

 

5.1.        Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди,землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість них відображено у балансі навчального закладу.

 

5.2.      Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

 

5.3.        Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користу­ється землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

 

5.4.      Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна нав­чального закладу проводиться у випадках передбачених чинним законодав­ством. Збитки, завданні навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу  складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної , обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для  технічного та допоміжного персоналу.

 

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1.         Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійсню­ється на основі його кошторису.

 

6.2.       Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

 •   майно власника;
 •   кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами
 •   фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивченняпредметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 •   кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодав­ством;
 •   доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 •   благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

6.3.      У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше 3% витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених від інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і втрачаються відповідно до кошторису.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється                навчальним закладом відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

6.4.       Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-кого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

         6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закла­ді визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерс­тва освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпо­рядкований навчальний заклад. За рішенням власника закладу бухгалтерсь­кийоблік здійснюється або самостійно, або централізовано.

 

         6.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

         6.7. Навчальний заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб;

 

 

          6.8. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами;

 

 

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріальної-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педаго-гічний обмін у рамках освітніх програм, проек­тів встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими

установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1.      Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюєть­ся з метою                       забезпечення єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2.      Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна              інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльніс­тю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.            Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

9.1.       Припинення діяльності навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації - за рішенням влас­ника у випадках, передбачених законодавством - за рішенням суду.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власни­кам. а у випадках              ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноважен­ня щодо управлінням навчальним закладом.

 

9.2.        Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, заявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквіда­ційний баланс і представляє його власнику.

 

9.3.    У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, при-єднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим                        організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

9.4.    У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до           правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.